Red Hong Yi, el arte del maquillaje

http://www.looq.es/wp-content/uploads/2014/03/Red-Hong-Yi.jpg